Akhil Bhartiya Kavi Sammelan ICFAI Dehradun

Poets :: Manveer Madhur, Shrikant Shama, Shambhu Shikhar, Mohan Muntzir, Monika Bihaliv, Dr. Ram Vinay Singh, Ram Prasad Mishr
Venue :: ICFAI University, Dehradun, UK
Date :: 1 Feb 2017