Cheru Holi Milan Hasya Kavi Sammelan Kolkata

Poets :: Arun Jaimini, Gaurav Sharma, Shambhu Shikhar, Gauri Mishra
Venue :: 27A, Justice Chandra Madhav Road, Kolkata-20
Date :: 10th March 2017