Economic Times Hasya Kavi Sammelan

Hasya Kavi Sammelan in CWC New Delhi

Hasya Kavi Sammelan in CWC New Delhi

Organized By : CWC, New Delhi
Date : 18 September 2014
Venue : PHD Chamber, New Delhi
Poets : Dr. Vishnu Saxena, Dr. Praveen Shukla, Mumtaz Naseem, Mohinder Sharma, Charanjeet Charan
Manch Sanchalak : Chirag Jain