Gubbarey Hasi Key, Kavi Sammelan Chennai

Poets :: Ajaat Shatru, Deepak Gupta, Khushbu sharma, Sudeep Bhona, Munna Battery, Abdul Aayub Ghauri
Venue :: Music Academy, TTK Road, Royapettah, Chennai
Date :: 5th Feburary 2017