Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Kirti Kale, Kailash Mandal, P.K. Mast
Venue :: I.S Officer Club
Date :: 17th March 2017