Hasya Kavi Sammelan in memories of Alhar Bikaneri

Hasya Kavi Sammelan

Date : 17 May 2012

Venue : LTG Auditorium, Mandi House, Delhi

Occasion : Alhad Bikaneri Birthday

Poets : Gemini Haryanvi, Satyadev Haryanvi, Halchal Haryanvi, Shyam Sakha Shyam, Lakshmi Shankar Vajpayee, Chirag Jain, Praveen Shukla, Savita Aseem, Suresh Neerav, Mohinder Sharma, Brijesh Dwivedi, Mamta Kiran, J V Manisha & Alok Bhandoriya.