Hasya Kavi Sammelan Khosla

Poets :: Jani Bairagi,Wahaguru Bhatiya, Solanki Ranna, Narender Atal, Hukum Singh DeshPrami, Rahis PanBihari, Bharat Pandey, Kuldeep Rangeela
Venue :: Khosla
Date :: 16 march 2017