Hasya kavi sammelan North Indians Association

Poets :: Ashok Chakradhar, Aash Karan Atal, Arun Gemini, Mamta Sharma, Sudeep Bhola
Venue :: DPS Auditorium, Wakra, Qatar
Date :: 7th April 2017