Hasya Kavi Sammelan on DMRC’s 19th Foundation Day

Backdrop of the Hasya Kavi Sammelan

 

Delhi Metro Rail Corporation organized a Hasya Kavi Sammelan on the occasion of its 19th foundation day 4 May 2013 in Delhi. invited poets were Surender Sharma, Mahendra Ajanabi, Dr. Sarita Sharma, Yusuf Bharadwaj and Anil Agravanshi.