Hasya Kavi Sammmelan Jabalpur

Poets :: Anil Agarwanshi, Dinesh Raghuvanshi, Tez Narayan Sharma,
Venue :: Railway office club Jabalpur
Date :: 16th March 2017