Holi Hasaya Kavi sammelen Bangalore

Poets :: Abdul Gaffar (Jaipur), Agayatsataru (Udaipur),Suresh Albela, Manoj Gujar,Deepak Parik( Bhilwar), Padmani Sharma (Delhi)
Venue :: Princess Golf (Gate No 9), Palace Ground, Bellary Ground, Bangalore
Date :: 4th March 2017