Indradhanush Holi Milan Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Kavi Deepak Gupta, Dr Kunwar Bechain, Dr Praveen Shukla, Vijender Singh Parwaj, Raj kausik, Mumtaz Naseem, Ashok Pankaj.
Venue :: B-110-A, N.E.A, Sabhagaar, Sector-6, Nodia
Date :: 8th March 2017