Kavi Sammelan Lucknow

Poets :: Ashok Nagar, Vinit Chouhan, Priyanka Rai, Mahesh Dubey, Pradeep Pawar, Raganikant
Venue :: Pandeyganj Lucknow
Date :: 22th March 2017