Lokmat Samachar Hasya Kavi Sammelan Pune

Lokmat Samachar 3 Oct 2014

Kavi Sammelan Organized By : Agrawal Social Network, Pune
Venue : Tilak Marg, Pune
Date : 02 October 2014Poets : Arun Gemini, Vineet Chauhan, Shambhu Shikhar, Sunil Sahil, Mumtaz Naseem
Manch Sanchalan : Chirag Jain