Maheshwari Mahila Mandal Hasya Kavi Sammelan Indore

Poets :: Deepak Gupta, Vinit Pandey, Vinay Shukhla, Sangeeta Saral, Saurabh jatak,
Vanrash Laturi Lath
Venue :: Maheshwari Vidhyalaya, chatibagh, Indore
Date :: 13th March 2017