Rajasthan Youth Association Silver Jubilee & Hasya Kavi Sammelan

Poets :: Kirti Kale, Kailash Mandal, Gaurav Sharma, Rasbihari Gaur
Venue :: Chinmaya Heritage Center, Chennai
Date :: 13th March 2017