Ram Leela Kavi Sammelan Mathura

Date:30 September 2017
Poets : Shubham Tyagi, Chetna Sharma, Varun Chaturvedi, Arvind Pota, Abras Mursani, Sunahari lal Verma, Amit Shrma, Prabhat Parwana, Jitendra Vimal, Anupam Gautam
Venue : Nauhjheel Mathura
Organizer : Ramleela Samiti Nauhjheel Mathura