Sahid Smriti Sabha& Kavi Sammelan Biwani

Poets :: Shambhu Shikhar, Ramesh Raman, Abdul Guri, Vyanjana Shukla, Ramesh Raman
Venue :: Biwani
Date :: 22th March 2017