Tag Archives: Ashok Chakardhar

Kavi Sammelan Lodi Road

Poets :: Ashok Chakardhar, Baaljeet Kaur, Sudeep Bhola, Kesar Dev Marwari, Rajesh Chetan, Pratap Faujdar Venue ::Shri Satya Sai Auditorium, Lodhi Road Date :: 19th March 2017

Tagged , , , , , |

Holi Milan Sammelan Rajasthan Mitra Parishad

Poets :: Ashok Chakardhar, Virender Mehta, Pratap Faujdar, Sudeep Bhola, Kesar Dev Marwari, Baaljeet Kaur Venue :: Jain Choti Dadavadi, South Ex-Part 2, New Delhi (near Ansal Plaza) Date :: 19th March 2017

Tagged , , , , , |