Tag Archives: Panipat

Dainik Jagran / Panipat

Poets : Shambhu Shikhar, Yogendra Maudgil, Mahendra Ajanabi, Dhamchak Multanvi, Rachna Tiwari, Kamlesh Kanwal

Tagged , , , |

Punjab Kesri / Panipat

Poets : Shambhu Shikhar, Yogendra Maudgil, Mahendra Ajanabi, Dhamchak Multanvi, Rachna Tiwari, Kamlesh Kanwal

Tagged , , |

Haribhoomi / Panipat

Poets : Shambhu Shikhar, Yogendra Maudgil, Mahendra Ajanabi, Dhamchak Multanvi, Rachna Tiwari, Kamlesh Kanwal

Tagged , , , |

Bhaskar News / Panipat

Poets : Shambhu Shikhar, Yogendra Maudgil, Mahendra Ajanabi, Dhamchak Multanvi, Rachna Tiwari, Kamlesh Kanwal

Tagged , , |

Aaj Samaj / Karnal-Panipat

Poets : Shambhu Shikhar, Yogendra Maudgil, Mahendra Ajanabi, Dhamchak Multanvi, Rachna Tiwari, Kamlesh Kanwal

Tagged , , , |