Tag Archives: Ramesh Raman

Sahid Smriti Sabha& Kavi Sammelan Biwani

Poets :: Shambhu Shikhar, Ramesh Raman, Abdul Guri, Vyanjana Shukla, Ramesh Raman Venue :: Biwani Date :: 22th March 2017

Tagged , , |

Lal Qila Kavi Sammelan 2017 New Delhi

Poets :: Anju Jain, Anu Sapan, Abhay Singh Nirbhik, Ashok Bhati, Adarsh Kumar Inqlab, Aashish Soni, Kamlesh Sharma, Kavia Kiran, Kavita Tivari, Dr. Kunvar Baichain, Kumar Manoj, Gunveer Rana, Pankaj Palash, Pankaj Prasoon, Praveen Shukl, Banaj Kumar Banaj, Banveer Singh … Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |