Terapanth Jain Kavi Sammelan

 

Organizers : Terapanth Yuvak Parishad

Occasion : Acharya Mahapragya Chaturmas

Poets : Chirag Jain, Rajesh Chetan, Naresh Shandilya, Baghi Chacha, Baldev Vanshi, Sherjung Garg, Lakshmi Shankar Vajpayee, Mamta Kiran

Venue : Sardarshahar, Rajasthan

Date : 10 July 2010