Tiranga Fan Club & Hasya Kavi Sammelan Bihar

Poets :: Pankaj Prasun, Vishnu Saxsena, Sarvesh Asthana, Ajatshatru, Ashish Anal Awasthi, Kawayitri Tusha Sharma
Venue :: Kala Bhawan Purniya, Bihar
Date :: 29th March 2017