Virat Hasya Kavi Sammelan, Jain Samaj, Jyoti Nagar


Date : 07 September 2017

Venue : Jyoti Nagar, Delhi

Poets : Dr. Praveen Shukla, Dinesh Raghuvanshi, Sudeep Bhola, Deepak Saini, Anup Bhartiya, Padmini Sharma, Monika Dehalvi, Amit Sharma, P K Azad, Vipin Jain ‘Priya’

Occasion : Paryushan Parv – 2017

Organizers : Shri Digambar Jain Milan, Jyoti Nagar, Delhi