Virat Kavi Sammelan Rajasthan

Poets :: Sureah Albela, Ashok Bathi, Yashpal Yash, Mukesh Molwa, Atul Jawla, Rahul Sharma, Dinesh “Desi”, Deepika”Mahi”
Venue :: P. Dindayal Khel Maidan, Nemuch,Rajsthan
Date :: 7th April 2017