Akhil Bharatiya Virat Hasy Kavi Sammelan Medta

Date: 30 September 2017
Poets : Harish Hindustani, Sumitra Saral, Somdatt Vyas, Rajkumar Badal, Ashok Sewda, Hari om Pareekh, Dharmendra Soni, Meenu Sharma, Damodar Dadheech
Venue : Nagar Palika Medta
Organizer : Nagar Palika Mrdta