Food COrporation of India Kavi Sammelan

Organiser : Food Corporation of India Headquarters
Date : 21 OCt 2013
Poets : Chirag Jain, Mohinder Sharma, Anand Krantivardhan, Kirti Kale, Jainendra Kardam, Sunahri Lal Turant, Rakesh Soni