Kavi Sammelan Bhopal

Poets :: Anjum Rehbar, Anu Sapna, Jagdish Solanki, Praveen Shukla,
Sampat Saral
Venue :: Lal Parid Maidan, Bhopal
Date :: 29th March 2017