Kavi Sammelan Lodi Road

Poets :: Ashok Chakardhar, Baaljeet Kaur, Sudeep Bhola, Kesar Dev Marwari,
Rajesh Chetan, Pratap Faujdar
Venue ::Shri Satya Sai Auditorium, Lodhi Road
Date :: 19th March 2017