Aksharam Kavi Sammelan


Date : 18 January 2005

Venue : Hindi Bhawan, New Delhi
Occasion : Pravasi Bhartiya Divas
Organizer : Aksharam
Chief Guest : Sushma Swaraj
Poets : Dr Ashok Chakradhar, Balswarup Rahi, Usha raje, Dr Kunwar Bechain, Titiksha Shah, Rajesh Chetan, Lakshmishankar Vajpayee, Alka Sinha, Krishna Kumar, Mahendra Sharma, Sunil Sahil, Om Vyas Om, Dr Sitesh Alok