Jain Virtat Hasy Kavi Sammelan, Lalitpur

Date: 3 Dec 2017
Poets : Pankaj Jain Angar, Anil Mishra Tejas, Dharmendra Solanki, Jalal Maikash, Ravindra Ravi, Kuldeep Rangeela
Venue: Kshetrapal Ji Mandir Prangan, Lalitpur
Digamber Jain Panchayat Samiti, Lalitpur