Hasya Kavi Sammelan in USA

Poets : Dr. Kunwar Bechain, Suresh Avasthi, Deepak Gupta
Organised by Antar Rashtriya Hindi Samiti