Mewad Yuwa Shakti Hasya Kavi Sammelan Mumbai

Poets :: Shambhu Shikhar, Sunil Pal, Shyam Rangeela, Padmini Sharma, Deepak Parekh
Venue :: Medthiya Ground, Near Golden Nest Circle, Mumbai
Date :: 13th March 2017